Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản [General] (11)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (5)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 ) [Tutorials] (23)
HPC - High Performance Computing - Tính toán song song trong Ipython Notebook trên windows [Programming] (1)
OCR(Optical Character Recognition) nhận diện kí tự [General] (5)
[Hỏi đáp] Face detection [Computer Vision] (5)
Cần bao nhiêu data là đủ để train model theo hướng hành vi người dùng ? [Recommendation System] (3)
Tree based Modeling(Phần 2) [Data Science] (1)
Data Augmentation & Segmentation with GAN for Medical Imaging [NVIDIA+ Event Code] [Tutorials] (5)
Cross-validation parameters [Data Science] (4)
Tài liệu tiếng Việt cho AI, Machine learning, Deep learning [Tutorials] (1)
[Deeplearning][GPU] Các môi trường LAB để chạy deep learning [General] (8)
Nhận dạng giọng nói [NLP] (3)
From Engineer to Researcher [General] (2)
[VNLP Core] [2] Thực hành training và sử dụng biểu diễn từ trong không gian - word embedding [Tutorials] (4)
Miyatsu Viet Nam _ Recruiting A.I/Machine Learning Engineer [Jobs/Events] (1)
Miyatsu Viet Nam_ Recruit Chatbot Engineer [Jobs/Events] (1)
Tài liệu Deep Learning của Andrew Ng [Tutorials] (4)
Tải ảnh đang bị lỗi, tạm thời dùng link ngoài [Site Feedback] (3)
Hướng dẫn sử dụng Markdown [Tutorials] (14)
Xin ý kiến xử lý và traning dữ liệu từ cảm biếm IMU [Computer Vision] (3)
Web để training model [Programming] (4)
Hỏi về K-fold cross validation [General] (2)
Bài toán phân loại với nhãn nhiễu (noisy label) [General] (4)
Hỏi về MLP cho bộ dữ liệu MNIST [General] (11)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 ) [Tutorials] (25)
Cân tìm hướng phát triển ML trong website [General] (2)
KITTI dataset ! Làm sao để '' fill sparse label '' trong KITTI depth dataset [Datasets] (2)
[Classification] Phân loại loại xe trong một video [Computer Vision] (3)
Cần tìm hướng phát triển ML trong website.Xin mn giúp đỡ [General] (2)