Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Giới thiệu cuộc thi Kalapa’s Credit Scoring Challenge ( 2 ) [AIviVN] (29)
Hướng dẫn sử dụng Markdown ( 2 ) [General] (22)
[VNLP Core] [1] Bài toán tách từ tiếng Việt - Tokenization, Word Segmentation ( 2 ) [NLP] (21)
Lấy ra họa tiết chung từ các ảnh [Computer Vision] (1)
[AIVIVN - Kalapa's Credit Scoring Challenge] Baseline Model with LogisticRegression [AIviVN] (1)
Xin tư vấn cấu hình hệ thống crawler web và facebook [Questions] (2)
Những website có thể giúp bạn học AI và Machine Learning [Datasets] (2)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Metric Gini coefficient được tính theo công thức nào? [AIviVN] (2)
Repos cho Spelling correction [NLP] (2)
Vehicles Counting? [Questions] (2)
Detect biển số an toàn giao thông [Questions] (3)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh [Computer Vision] (6)
[AIVIVN-Face Recognition] 3nd solution [AIviVN] (18)
Hỏi về cách tách từ Tiếng Việt của Pyvi, Underthesea [Questions] (4)
Thảo luận về cơ hội Data Analytics trong Supply Chain Management [Data Science] (4)
[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification) ( 2 ) [NLP] (25)
[VNLP Core] [2] Thực hành training và sử dụng biểu diễn từ trong không gian - word embedding [NLP] (5)
Phân vân giữa con đường Research và Engineer [Questions] (9)
Visual Privacy Preserving Camera [SOTA] (1)
Tổng hợp Transfer Learning [SOTA] (10)
Phân loại biển số [Computer Vision] (1)
[HCM] Trung tâm Chỉ huy Điều khiển - Viettel tuyển AI Researcher, AI Engineer [Jobs/Events] (1)
[Hỏi/Đáp] Về vấn đề chạy real-time image classification [Computer Vision] (3)
So sánh CycleGAN, Stylegan, Style transfer [Questions] (3)
Code trong R-studio [Programming] (11)
[HCM] [Data mining/ Machine Learning] Tuyển nhanh Intern & Junior Developer [Jobs/Events] (1)
Cách Xóa 1 Trang Trắng Trong word [Programming] (1)
Xin hỏi về sử dụng Fasttext để lấy word embeddings cho bài toán phân loại văn bản [NLP] (19)