Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Cv2.imshow làm crash kernel [Questions] (2)
Ước lượng tham số ban đâu cho bài toán Quadratic Regression [Questions] (1)
Out of memory trong Pytorch [Questions] (5)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 3 ) [Computer Vision] (40)
Image fingerprinting sử dụng triplet loss [Questions] (6)
Thắc mắc về KNN [Questions] (1)
[Tutorial] Implement các thuật toán Reinforcement Learning - DDPG (Bài 1) [Reinforcement Learning] (13)
Vấn đề tối ưu hóa kết quả dự đoán của mạng RNN+LSTM [Questions] (2)
Hỏi về xử lý đầu vào của 1 file data lơn [Questions] (10)
[Tiki - HCMC] - Data analyst opportunities! [Jobs/Events] (1)
Ai đó có thể giúp em làm những bài tập về R này không ạ? Em xin cảm ơn :(( [Questions] (4)
[AIviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 1st place solution [AIviVN] (18)
Tìm người cùng học Machine Learning [General] (16)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] #15 Solution (27/02) , 0.296 Gini Score [AIviVN] (10)
[Fresh/ Junior] Data Crawling Engineer [Jobs/Events] (1)
Lập nhóm học Machine Learning từ đầu [Recommendation System] (1)
Format Submit để tính Public Score Kalapa [AIviVN] (2)
C++ compilation of rule '//tensorflow/core:cudnn_rnn_ops_op_lib' failed (Exit 1): python.exe failed: error executing command [Questions] (4)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - #13 Solution (02/02) , 0.2729 Gini Score [AIviVN] (10)
K-fold trong pytorch [Questions] (2)
[Hỏi đáp] word_tokenzie trong nltk [NLP] (3)
Loss luôn trả về infinity [NLP] (6)
Object detection api với tensorflow 1.15 [Questions] (6)
[Multiple-Object Tracking] Làm thế nào để bắt đầu ? [Computer Vision] (2)
Hỏi về tìm và xử lý outliers trong dữ liệu [Questions] (2)
PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese [NLP] (6)
Machine Learning vs Deep Learning - A Detailed Comparison [General] (2)
Business Analyst, Data Analyst, Data Scientist, what are the differences? [Big Data] (11)