Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (23)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Dự đoán kết quả model với Machine learning [Questions] (1)
[cần tư vấn] mua máy trạm - Workstation mua hay build [Questions] (10)
Xác suất của dự báo là gì? [Questions] (1)
Các hướng áp dụng CNN và SVM trong bài toán nhận dạng [Questions] (1)
[Hà Lan] Vị trí nghiên cứu về tổng hợp tiếng nói (text-to-speech) [Jobs/Events] (1)
Tensorflow Object Detection API [Computer Vision] (2)
[SOTA] Handheld Multi-Frame Super-Resolution (Công nghệ Siêu Phân Giải trên Google Pixel 4) [SOTA] (1)
Tải code mẫu object detection yolov3 C++ [Computer Vision] (9)
[Zalo 2019] Hit song prediction [Uncategorized] (1)
Tài liệu tiếng Việt cho AI, Machine learning, Deep learning [General] (7)
Skewed Classes là gì? [Questions] (4)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings [AIviVN] (18)
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tại AIviVN [AIviVN] (6)
[Hỏi đáp mxnet] Mxnet memory issue [Questions] (1)
[VLSP2019-HSD Task] Announcements for the HateSpeechDetection challenge [AIviVN] (3)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh [Computer Vision] (5)
Output của deep learning (CNN) có phải là 1 file chứa ma trận điểm để nhận dạng? [Questions] (3)
Dự đoán nhóm tuổi người dùng dựa trên các nhóm họ tham gia trên facebook [Questions] (6)
Sử dụng GPU trên Google Cloud Platform [Questions] (5)
Lấy dataset từ đâu ? Lấy thế nào ? Lấy ra sao ? - pyppeteer python [Programming] (1)
Sử dụng ML/DL để giải bài toán captcha [Questions] (4)
Xin hỏi cách sử dụng fasttext để đưa ra từ khóa trong văn bản [NLP] (5)
[LOGIVAN] Tìm kiếm vị trí INTERN DATA SCIENTIST [Jobs/Events] (3)
[VLSP2019-HSD Task] Thảo luận cho challenge HateSpeechDetection [AIviVN] (10)
Nên theo học Computer Vision hay NLP [Questions] (4)
Chuẩn bị dataset vi.wiki vietnam cho NLP [NLP] (2)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (62)
Object detection : YOLO [Computer Vision] (18)