Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản [General] (15)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (5)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Xây dựng mạng CNN với tensorflow và keras [Programming] (9)
Object detection : YOLO [Computer Vision] (6)
Gán nhãn data cho bài toán NER trong NLP [NLP] (3)
Style Transfer (tutorial) [Computer Vision] (1)
[Jupyter Notebook] Hỏi cách dùng GPU [General] (4)
Siamese Neural Networks [Questions] (2)
Phương pháp đánh giá [Questions] (1)
Hướng dẫn Tensorflow [Questions] (4)
Dữ liệu của Mai Hoàn [Datasets] (1)
Recommend keyword cho search engine [Questions] (2)
Không cần bằng dữ liệu khi train yolo ? [Questions] (1)
Fine-grained method với Car Recognition? [Questions] (1)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) [Computer Vision] (12)
Ai đã từng train model SSD (single shot multibox) chưa ạ ? [Computer Vision] (3)
Thuật toán Visualize Filter (tutorial) [Computer Vision] (1)
Decision tree (Regression) và thuật toán CART [Questions] (3)
Share code tối ưu memory trong pandas [Data Science] (7)
[Kaggle] Load lượng lớn dữ liệu [Questions] (4)
Làm thế nào để lọc các bài viết có thông tin trùng nhau? [NLP] (4)
[ Xin ý kiến mua PC để sử dụng trong Data Scientist ] [General] (2)
#HELP Có anh chị nào đang chạy Yolov3 không ạ giúp e chạy để lấy file .weights [Questions] (4)
Nhờ mọi người giúp đỡ một chút về code python [Questions] (1)
Hỏi về Sagemarker [Questions] (1)
Bài Toán Spam_FIltering [NLP] (16)
[Tutorial] Tính số lượng parameters trong Convolutional Neural Network [General] (2)
Cùng code lại Word2Vec [NLP] (1)
HỎI VỀ SÁCH DEEPLEARNING PHIÊN BẢN VIỆT NGỮ dlbookvn.gitlab.io/deeplearning [General] (4)
Cách chạy GPU trên keras? [Questions] (3)