Xử lý dữ liệu với file h5

deep-learning

#1

Mọi giải đap giúp mình thắc mắc này với.

Trong file khi mình thực hiện đến đoạn này:

image

mình ra được 2 file như sau:

Giờ mình không biết sử dụng file này như thế nào, chẳng hạn khi training tiếp các epoch tiếp theo: mình muốn nó đọc dữ liệu từ 2 file train thay vì lại phải đọc dữ liệu lại từ đầu (vì dữ liệu lớn), thì mình làm thế nào vậy.

link gốc ở đây: here

Cám ơn mọi người.