Xử lý dữ liệu Biển báo giao thông


#1

Em đang thực hành phân loại biển báo giao thông Đức gồm 43 class. Nhưng khi em chạy dòng lệnh để đọc file csv cho biết thông tin từng thư mục ảnh thì bị lỗi:

  • Chạy chỉ được class 0000- đọc được file GT-0000.csv
  • Còn lại các class khác đều vướng lỗi FileNotFoundError - file không tồn tại Anh em giải đáp giúp em!!!