Xin dữ liệu Vietnamese POS tag


#1

Có bạn nào download được dữ liệu Vietnamese POS tag ở đây không? https://vlsp.hpda.vn/demo/?page=resources Mình download về thấy 0 byte :sob:.


#2

Bạn nên gửi vào cam kết sử dụng dữ liệu ngôn ngữ vào email vlsp.resources@gmail.com thì sẽ có thể tải và sử dụng dữ liệu này :smiley: