Xác suất của dự báo là gì?

probability

#1

Mình muốn hỏi khái niệm của " Probabilistic forecasting" là gì?? Dự báo điểm là gì ?(point forecasting) Ví dụ bạn đưa ra một dự báo về nhiệt độ cao nhất trong ngày là T =23 độ, và bạn cần đưa ra xác suất của dự báo này là bao nhiêu, giả sử P(T=23) = 50% thì có những cách nào để tính được giá trị xác suất P(T) này??