Tìm người viết web OCR form image chữ số viết tay

deep-learning
machine-learning
computer-vision

#1

Liên hệ fb.com/nguyenhuuthanh11 để lấy yêu cầu. Hoăc số 0345 21 87 53. Gặp Thành.