Thuật toán naive Bayes

machine-learning

#1

E có thắc mắc là làm thế nào để lưu được trạng thái train dữ liệu,vì khi thay đổi hoặc thêm mới dữ liệu test thì lại phải chạy lại train dữ liệu sẽ gây tốn thời gian ,mọi người có lời khuyên nào không ạ


#2

Hi my friend,

In scikit-learn, the weight of Naive Bayes can be saved by using pickle. Pickle is a Python package used to save variables in their original data structures/types (aka serialization). Please check: https://dataaspirant.com/save-scikit-learn-models-with-python-pickle/