thuật toán naive Bayes

machine-learning

#1

E có thắc mắc là làm thế nào để lưu được trạng thái train dữ liệu,vì khi thay đổi hoặc thêm mới dữ liệu test thì lại phải chạy lại train dữ liệu sẽ gây tốn thời gian ,mọi người có lời khuyên nào không ạ