Thắc mắc về việc kết hợp Attention với model TextCNN


#1

Em đang đọc một paper về việc phân loại văn bản sử dụng TextCNN và cùng với Attention. Link bài báo: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2108/2108.01921.pdf Em đã đọc paper về Attention nhưng chưa thực sự hiểu rõ, mọi người có thể giải thích giúp em làm sao để tích hợp cơ chế Attention vào model TextCNN