Thắc mắc về Triplet loss

deep-learning
computer-vision
image-recognition

#1

Mọi người cho em hỏi là tại sao lại sử dụng Triplet loss thay vì mình chỉ sử dụng một hàm loss cho một cặp ảnh? Ví dụ như sử dụng khoảng cách euclid cho một cặp ảnh cho one shot learning