Thắc mắc StandardScaler().fit_transform()


#1

Mọi người cho em hỏi tại sao a[0] và b[0] sau khi thực hiện StandardScaler().fit_transform() lại không giống nhau ạ? Và làm sao để cho b[0] có thể chuyển về giống a[0] sau khi StandardScaler().fit_transform()? Cảm ơn mọi người.


#2

fit_transform là một hàm viết tắt của (fit) và (transform). Với a thì fit với cả ba vector bạn cho vào Với b thì chỉ fit với 1 vector thôi, nên đến lúc transform thì hai cái scaler đấy có mean và std khác nhau. Về đọc lại xem standardlization là cái gì đi đã rồi hãy dùng nhé.