Tải lên mô hình tensorflow


#1

def build_model(): model = models.Sequential() model.add(layers.Conv2D(32, (3, 3), activation=‘relu’, input_shape=(224, 224, 3))) model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2))) model.add(layers.Conv2D(64, (3, 3), activation=‘relu’)) model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2))) model.add(layers.Conv2D(64, (3, 3), activation=‘relu’)) model.add(layers.Flatten()) model.add(layers.Dense(64, activation=‘relu’)) model.add(layers.Dense(32)) model.summary() model.compile(optimizer=‘adam’, loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True), metrics=[‘accuracy’]) return model

Chào mọi người, em đang gặp một số vấn đề khi dùng tensorflow, mong mọi người giải đáp giùm em. Ví dụ như em xây dựng 1 model tensorflow như này. Em chia cấu trúc dự án gồm train.py (dùng để huấn luyện dữ liệu ) test.py (dùng để dự đoán dữ liệu mới), build.py (chứa model=build_model() ở phía trên). Nếu như em load model = build_model() từ build.py chạy 1 lần cho file train.py và test.py thì kết quả sẽ đúng. Còn nếu như em load model = build_model() từ file train.py và file test.py riêng thì model trả về sẽ có object khác nhau và cho kết quả sai. Nguyên nhân là do đâu và cách khắc phục ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.