Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí

tutorial
google-colab

#64

Nó mà không hỗ trợ thì chả ai dùng bạn à.


#65

Cho mình hỏi lấy code ở đâu vậy , mình k thấy nơi