Share code tối ưu memory trong pandas


#1

Load package

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

Function for reducing memory usage of a pandas dataframe

def reduce_mem_usage(df):
  """ iterate through all the columns of a dataframe and modify the data type
    to reduce memory usage.    
  """
  start_mem = df.memory_usage().sum() / 1024**2
  print('Memory usage of dataframe is {:.2f} MB'.format(start_mem))
  
  for col in df.columns:
    col_type = df[col].dtype
    
    if col_type != object and col_type.name != 'category' and 'datetime' not in col_type.name:
      c_min = df[col].min()
      c_max = df[col].max()
      if str(col_type)[:3] == 'int':
        if c_min > np.iinfo(np.int8).min and c_max < np.iinfo(np.int8).max:
          df[col] = df[col].astype(np.int8)
        elif c_min > np.iinfo(np.int16).min and c_max < np.iinfo(np.int16).max:
          df[col] = df[col].astype(np.int16)
        elif c_min > np.iinfo(np.int32).min and c_max < np.iinfo(np.int32).max:
          df[col] = df[col].astype(np.int32)
        elif c_min > np.iinfo(np.int64).min and c_max < np.iinfo(np.int64).max:
          df[col] = df[col].astype(np.int64) 
      else:
        if c_min > np.finfo(np.float16).min and c_max < np.finfo(np.float16).max:
          df[col] = df[col].astype(np.float16)
        elif c_min > np.finfo(np.float32).min and c_max < np.finfo(np.float32).max:
          df[col] = df[col].astype(np.float32)
        else:
          df[col] = df[col].astype(np.float64)
    elif 'datetime' not in col_type.name:
      df[col] = df[col].astype('category')

  end_mem = df.memory_usage().sum() / 1024**2
  print('Memory usage after optimization is: {:.2f} MB'.format(end_mem))
  print('Decreased by {:.1f}%'.format(100 * (start_mem - end_mem) / start_mem))
  
  return df

Example

train = pd.read_csv('../input/train.csv')
test = pd.read_csv('../input/test.csv')
sub = pd.read_csv('../input/sample_submission.csv')
train = reduce_mem_usage(train)
test = reduce_mem_usage(test)

source code


#2

Cảm ơn anh, chia sẻ rất hữu ích. Pandas mặc định int64 chạy kernel trên Kaggle bị die hoài :sweat_smile:


#3

cảm ơn bạn, thật sự rất hữu ích, nhất là sau này làm với lượng dữ liệu lớn. he


#4

Thanks bạn nhiều. Đúng thứ mình đang tìm.


#5

Quá ngon :smiley: mình chưa bao giờ nghĩ tới giải pháp dạng này luôn


#6

Rất hữu ích và cực kì có giá trị nhất là đối với dữ liệu lớn


#7

Vẫn có gì đó chưa ổn bác ạ


#8

Code này còn sót một ý nhỏ có đề cập ở đây. Theo đó thì với những columns dạng object mà số lượng unique values trong cột đó >50% số hàng, thì khi convert sang dạng category sẽ làm tăng dung lượng df.

Mình share lại code mà mình có modify lại xíu code của bác trên, có lẽ là hoàn chỉnh:

def reduce_mem_usage(df):
  """ iterate through all the columns of a dataframe and modify the data type
    to reduce memory usage.    
  """
  start_mem = df.memory_usage().sum() / 1024**2
  print('Memory usage of dataframe is {:.2f} MB'.format(start_mem))
  
  for col in df.columns:
    col_type = df[col].dtype
    num_unique_values = len(df[col].unique())
  	total_num_values = len(df[col])
    
    if col_type != object and col_type.name != 'category' and 'datetime' not in col_type.name:
      c_min = df[col].min()
      c_max = df[col].max()
      if str(col_type)[:3] == 'int':
        if c_min > np.iinfo(np.int8).min and c_max < np.iinfo(np.int8).max:
          df[col] = df[col].astype(np.int8)
        elif c_min > np.iinfo(np.int16).min and c_max < np.iinfo(np.int16).max:
          df[col] = df[col].astype(np.int16)
        elif c_min > np.iinfo(np.int32).min and c_max < np.iinfo(np.int32).max:
          df[col] = df[col].astype(np.int32)
        elif c_min > np.iinfo(np.int64).min and c_max < np.iinfo(np.int64).max:
          df[col] = df[col].astype(np.int64) 
      else:
        if c_min > np.finfo(np.float16).min and c_max < np.finfo(np.float16).max:
          df[col] = df[col].astype(np.float16)
        elif c_min > np.finfo(np.float32).min and c_max < np.finfo(np.float32).max:
          df[col] = df[col].astype(np.float32)
        else:
          df[col] = df[col].astype(np.float64)
    elif 'datetime' not in col_type.name:
    	if num_unique_values / total_num_values < 0.5:
      	df[col] = df[col].astype('category')

  end_mem = df.memory_usage().sum() / 1024**2
  print('Memory usage after optimization is: {:.2f} MB'.format(end_mem))
  print('Decreased by {:.1f}%'.format(100 * (start_mem - end_mem) / start_mem))
  
  return df