Reshape MFCC làm input cho 1D CNN

feature-extraction

#1

Em đang làm phân lớp audio sử dụng MFCC để trích chọn đặc trưng. em dùng librosa thì trả về kết quả là một ma trận. Có cách nào chuyển về vector để trainning với 1D CNN - LSTM không không ạ