Reinforcement Learning based Routing in SDN

deep-learning

#1

Hiện em đang nghiên cứu sử dụng Deep Reinforcement learning trong vấn đề định tuyến trong mạng SDN. Mọi người ai đã từng viết hay có làm qua cho em xin ý kiến