Recommend System


#1

image Hiện tại em đang có data log lại khi người dùng đọc một bài báo. Em muốn làm theo hướng user-user collaborative và item-item collaborative thì làm như thế nào phần tính normalized và similarity ạ.


#2

Bạn xem bài này của mình nhé


#3

bài toán của mình không có rating bạn ạ. chỉ có 1 là đã xem, và 0 là chưa xem thôi nên mình đang mắc chỗ đó


#4

bạn groupby itemid và userid rồi count để lấy rating cũng được mà, bằng 1 hay 0 cũng k vấn đề lắm.