Nhận diện khuân mặt với Dlib trên server có GPU Tesla K80


#1

Mình có dùng thư viện Dlib của Davis để nhận diện khuân mặt. Mình có sử dụng GPU Tesla K80. Mình cài đặt CUDA Toolkit 11.2 và CuDNN 11.2 và set up để dlib sử dụng GPU. Tuy nhiên khi chạy code mình bị lỗi sau. Mình đã thử cái các phiên bản CUDA khác nhau và CuDNN tương ứng nhưng vẫn gặp lỗi. Mong mọi người giúp đỡ mình. Xin cám ơn

boxes = face_recognition.face_locations(rgb_frame, model=“cnn”) File “C:\Users\Administrator\Downloads\Share\FR\env\lib\site-packages\face_recognition\api.py”, line 119, in face_locations return [_trim_css_to_bounds(_rect_to_css(face.rect), img.shape) for face in _raw_face_locations(img, number_of_times_to_upsample, “cnn”)] File “C:\Users\Administrator\Downloads\Share\FR\env\lib\site-packages\face_recognition\api.py”, line 103, in _raw_face_locations return cnn_face_detector(img, number_of_times_to_upsample) RuntimeError: Error while calling cudaOccupancyMaxPotentialBlockSize(&num_blocks,&num_threads,K) in file C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\2\pip-install-hmxw7chk\dlib\dlib\cuda\cuda_utils.h:164. code: 98, reason: invalid device function


#2

bạn nên kiểm tra lại tùy chọn lúc compile thư viện để kiến trúc của GPU đích phù hợp với kiến trúc của GPU máy bạn, cùng với đó thì lib này có vẻ hơi cũ nên chưa chắc hỗ trợ CUDA 11