Nên sử dụng nền tảng nào để phát triển một dự án ML ?

machine-learning

#1

Chào mọi người, hiện mình đang bắt đầu phát triển một dự án về ML. Theo ý tưởng thì phần quan hệ giữa hệ thống nó sẽ như sau:


Và câu hỏi của mình là nên sử dụng nền tảng nào để mình có thể xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu chung cũng như nhận dữ liệu từ người dùng. Sau đó training định kì lại dữ liệu rồi sau đó cung cấp ngược lại cho người dùng.