Multibox Object Detection - Predict

computer-vision

#1

Chào mọi người, khi đọc lý thuyết về các phương pháp Object Detection sử dụng anchor box như YOLO hay SSD, em có thắc mắc là lúc đưa ra dự đoán tại một vị trí, nếu như có nhiều anchor box thì tiêu chí để lựa chọn anchor box phù hợp để tính toán bounding box của vật thể là như thế nào ạ?