Mô hình toán dùng phân tích hiệu quả của các khóa học training

deep-learning
machine-learning

#1

Mình muốn hỏi ý kiến các bạn về mô hình toán học nào ứng dụng cho việc tính toán của các lớp training cho nhân viên công ty. Giả sử 1 công ty có m khóa học training, và có n tiêu chí đánh giá về năng lực của nhân viên, mỗi tiêu chí đều được đánh giá bằng thang điểm tối đa là 100. Chủ doanh nghiệp muốn biết hiệu quả của từng lớp training, bằng việc tiến hành kiểm tra năng lực của nhân viên ngay trước và sau khóa học. Rõ ràng rằng, sau khóa học, một số tiêu chí sẽ có điểm tăng, và số điểm năng này phụ thuộc vào điểm ngay trước khóa học, phụ thuộc vào khóa học đã lấy. Giả sử rằng tất cả các nhân viên đều có tố chất như sau. Các bạn có biết mô hình toán nào có thể diễn đạt tương quan số điểm tăng, với điểm đầu vào, và với khóa học đã lấy không.

Ví dụ cụ thể: Có 3 tiêu chí đánh giá: khả năng diễn đạt, sự tự tin, khả năng quản lý công việc Có 3 khóa học: học diễn thuyết, học quản lý, học tiếng anh.

Nhân viên A ban đầu có số điểm lần lượt là: 50, 60, 65 Sau khi nhân viên A lấy khóa học diễn thuyết, số điểm thành là: 70, 62, 66

Nhân viên B ban đầu có số điểm lần lượt là: 60, 80, 70 Sau khi nhân viên B lấy khóa học quản lý, số điểm thành là: 65, 82, 72

Dựa trên việc phân tích các dữ liệu training trong công ty, chủ doanh nghiệp muốn tìm ra mối tương quan của từng khóa học với các kỹ năng cần thiết, để có thể ra quyết định rằng đối với nhân viên này, cần tăng kỹ năng này, thì cần lấy khóa học gì? Bài toán không giới hạn trong trường hợp đơn lẻ mà cần suy rộng ra là nếu cần tăng kỹ năng a,b,c,… nào đó thì cần lấy các khóa học x,y,z…

Nếu ta không thể tìm được một mô hình toán học tốt, các bạn có thể khuyên về một mô hình deep learning tốt cho bài toán này không?