Mahalanobis distance

machine-learning

#1

Cho em hỏi về khoảng cách Mahalanobis là gì? và nó tốt hơn khoảng cách euclidean và manhattan ở điểm nào? em đã tìm đọc qua tài liệu nhưng vẫn còn cảm thấy khá mơ hồ