Lỗi import Lib: from d2l import mxnet as d2l


#1

from d2l import mxnet as d2l

ImportError: cannot import name ‘mxnet’ from ‘d2l’

Mọi người giúp e fix lỗi này với ạ! E cảm ơn nhiều!