Lỗi cài đặt Anaconda. Help!


#1

Mình mở Spyder thì nó ra lỗi như ảnh. Mình đã thử các cách trong FAQ và Forum của Anaconda về lỗi “Spyder crashed during last session” nhưng không hiệu quả. Khi mở Jupyter Notebook, lỗi này xuất hiện: ‘UnicodeDecodeError: ‘utf-8’ codec can’t decode byte 0xf9 in position 218195: invalid start byte’

Blockquote [I 22:51:37.698 NotebookApp] The port 8888 is already in use, trying another port. [I 22:51:37.766 NotebookApp] JupyterLab extension loaded from E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\jupyterlab [I 22:51:37.766 NotebookApp] JupyterLab application directory is E:\CuO-Softwares\Anaconda64\share\jupyter\lab [I 22:51:37.770 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\Mantajja [I 22:51:37.770 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at: [I 22:51:37.770 NotebookApp] http://localhost:8889/?token=4a158f9af26dda5a9e98e3798835225431bd3d84f41aa7cf [I 22:51:37.770 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8889/?token=4a158f9af26dda5a9e98e3798835225431bd3d84f41aa7cf [I 22:51:37.770 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation). Traceback (most recent call last): File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\Scripts\jupyter-notebook-script.py”, line 10, in sys.exit(main()) File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\jupyter_core\application.py”, line 267, in launch_instance return super(JupyterApp, cls).launch_instance(argv=argv, **kwargs) File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\traitlets\config\application.py”, line 658, in launch_instance app.start() File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\notebook\notebookapp.py”, line 1834, in start self.write_browser_open_file() File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\notebook\notebookapp.py”, line 1753, in write_browser_open_file self._write_browser_open_file(open_url, f) File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\notebook\notebookapp.py”, line 1761, in _write_browser_open_file template = jinja2_env.get_template(‘browser-open.html’) File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\jinja2\environment.py”, line 830, in get_template return self._load_template(name, self.make_globals(globals)) File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\jinja2\environment.py”, line 804, in _load_template template = self.loader.load(self, name, globals) File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\jinja2\loaders.py”, line 113, in load source, filename, uptodate = self.get_source(environment, name) File “E:\CuO-Softwares\Anaconda64\lib\site-packages\jinja2\loaders.py”, line 175, in get_source contents = f.read().decode(self.encoding) UnicodeDecodeError: ‘utf-8’ codec can’t decode byte 0xf9 in position 218195: invalid start byte

Có bác nào đã sửa được lỗi này chỉ mình với! Mình cảm ơn nhiều!!!

  • các cách đã thử về spyder: spyder --reset conda update setuptools pip install --upgrade spyder Gỡ và cài đặt lại Anaconda win 32 bit, Python win 32 bit, Cài lại win 7 Ultimate
  • các cách đã thử về Jupyter conda install -c anaconda unidecode conda install -c anaconda win_unicode_console một số đoạn mã nhưng chưa biết áp dụng chính xác:

Blockquote with open(filename, ‘rb’) as f: lines = [l.decode(‘utf8’, ‘ignore’) for l in f.readlines()]

image|690x388


#2

Đây ko phải là lỗi do Anaconda. Là lỗi thường gặp trong xử lý text. encode/decode. Google tìm cách fix code thay vì fix anaconda =))


#3

thử chỗ open(f, ‘rb’, encoding=‘utf-8’) bỏ decode sau I đi


#4

đúng là cái đoạn code open(…) e đã thấy nhưng chưa tìm đc bài nào hướng dẫn áp dụng để sửa, bác giúp e chi tiết hơn 1 chút nhá :blush::blush::blush:


#5

e đã tìm kiếm, tuy nhiên chưa tìm đc cách dán đoạn code ở đâu, có vẻ như chúng đc dùng trong project code cụ thể chứ k phải để sửa lỗi phần mềm như e đang cố gắng cài IDE cho Python. E mới học nên không hiểu rõ lắm >…<


#7

Ý a bảo chỗ này là hd sửa ạ? Có thể a hiểu nhầm đoạn e cần rồi ạ. Chính cái đoạn code đấy e tìm đc trên mạng, nhưng không biết nó nằm trong file code nào, chỉ thấy nó có đoạn code bảo là sửa đc vấn đề. Anh dùng 1 cái e ko hiểu làm cơ sở hướng dẫn thì e vẫn không hiểu. ^.^


#8

Sau đó e đã dành thêm hàng giờ (lần thứ en nờ của hàng giờ) để tìm cách sửa encode, decode unikey nhưng nó chuyển sang 1 lĩnh vực mới về code khá là chồng chất kiến thức, và vấn đề vẫn ở việc e ko biết đoạn code nó sẽ nằm đâu trong file nào