#LinearRegression #Accuracy

machine-learning

#1

[Newbies] Mọi người cho em hỏi sao em predict insurance cost một vài test case lại ra số âm, với score lúc nào cũng bằng 1. Có phải em sai ở đâu không ạ?DatasetsCode của em.