learning rate trong gradient descent

deep-learning

#1

câu này là C đúng không mn