Lấy dataset từ đâu ? Lấy thế nào ? Lấy ra sao ? - pyppeteer python


#1

Hi các bạn,

Học về làm data mà không có dataset thì vất, trừ khi có sẵn dataset cty. Nay giới thiệu nhẹ về cái lib dành cho các bạn chưa biết. Nhanh gọn là hướng dẫn thì viết quá dài dòng, đọc khó hiểu. Đọc lib và xem các example có đầy google có thể đơn giản hóa và tự động hóa việc crawl data

https://pypi.org/project/pyppeteer/

Live demo: