Không cài được môi trường trên window10


#1

ImportError Traceback (most recent call last) in ----> 1 from mxnet import np, npx 2 npx.set_np() 3 4 x = np.array(3.0) 5 y = np.array(2.0)

ImportError: cannot import name ‘np’


#2

Đơn giản là bạn chưa cài numpy thôi. pip install numpy. P/S: Đề nghị bạn lần sau đặt câu hỏi có chủ ngữ, vị ngữ. Không vứt thẳng một đoạn lỗi mà chẳng có đầu có cuối gì cả.


#3

code import từ mxnet mà chứ không phải từ numpy


#4

numpy nó chạy trong mxnet


#5

Ném error lên vậy mà mong người khác trả lời.

Vui lòng ném thêm ít ‘lịch sự’ vào thêm nhé.