Khoá học Deep Learning - Action Recognition in video with CNN and LSTM (4/2019)

nlp
classification
deep-learning
tutorial
computer-vision

#1

Nếu bạn nào đã có kiến thức cơ bản về lập trình và toán giải tích, có thể thử qua khoá học giải quyết vấn đề thực tế trong Deep Learning của HasBrain.

 • Đăng ký: https://bit.ly/HBFundamentalDLsignup
 • Học phí: 2,795,000 VND
 • Thời gian: Tối T2 + T3 (7PM - 9PM)
 • Địa điểm: Offline tại HasBrain Office, Saigon Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 1. Tuần 1: Giới thiệu các khái niệm
 2. Tuần 2: Kaggle challenge - Toxic comment sentiment analysis (basic)
 3. Tuần 3: Challenge - Cat and non-cat images classification (basic)
 4. Tuần 4: Dog and Cat images classification (basic)
 5. Tuần 5: Facial keypoints prediction with CNN (intermediate)
 6. Tuần 6: Fashion MNIST classification with CNN Pytorch (intermediate)
 7. Tuần 7: Art image classification with transfer learning (intermediate)
 8. Tuần 8+9: Sentiment analysis with RNN (intermediate)
 9. Tuần 9+10: Final project - Action Recognition in video with CNN and LSTM