Khai báo pretrained models cho 'Nhận diện người nổi tiếng'

aivivn_face_recognition

#22

Facenet implementation by Keras2


#23

Bạn ơi cho mình hỏi với, mình đang dùng thử implementation giống bạn nhưng chạy thử thì hàm resize trong function load_and_align_images nó báo lỗi “Buffer and memoryview are not contiguous in the same dimension.” nhỉ. Mình không hiểu sao có số dims nào ở đây khác nhau được :frowning:


#24

Arcface:


#25
  • ArcFace/Insight_Face:

https://github.com/luckycallor/InsightFace-tensorflow


#26

pretrained weights đi cùng với git repo pytorch imagenet: https://github.com/Cadene/pretrained-models.pytorch mtcnn: https://github.com/deepinx/mtcnn-face-detection facenet: https://github.com/davidsandberg/facenet dlib: https://github.com/davisking/dlib 3d face alignment: https://github.com/1adrianb/face-alignment keras imagenet: https://keras.io/applications/ dcgan: https://github.com/carpedm20/DCGAN-tensorflow arc face: https://github.com/deepinsight/insightface colorize: https://github.com/richzhang/colorization vgg face: https://github.com/ox-vgg/vgg_face2 keras vgg: https://github.com/rcmalli/keras-vggface super resolution: https://github.com/tensorlayer/srgan face recognition: https://github.com/ageitgey/face_recognition


#27

nn4.small2 https://github.com/krasserm/face-recognition


#28

dlib, Triplet-ReID, VGGFace, facenet, insightnet (InsightFace_TF, tf-insightface),

Sử dụng resnet-34, resnet-50, resnet-101, resnet-152, densenet-121, densenet-161, densenet-169, Inception-v4, Inception-v3


#29

Link pretrained model nằm cùng trong trang git repo


#30

Facenet


#31

FaceNet: https://github.com/davidsandberg/facenet


#32

Resnet50 và resnet18: https://drive.google.com/file/d/1CrWbsyAvqTA14ET2wvks_4U2_h1P52qK/view


#33

FACENET

https://github.com/davidsandberg/facenet

VGGFACE

https://github.com/rcmalli/keras-vggface

The Inception-ResNet v2 model using Keras

https://github.com/yuyang-huang/keras-inception-resnet-v2


#34

facenet : https://github.com/nyoki-mtl/keras-facenet


#35

Facenet:


#36


#37

Facenet:


#38

Hạn cuối của việc khai báo là 23h59 phút ngày 27/3. Tất cả các mô hình trong thread này xuất hiện sau 27/3 sẽ không được tính.


#39

#40

Chào các anh chị, anh chị có thể cho em xin predict của private test cho em tham khảo được ko ạ