Khai báo pretrained models cho 'Nhận diện người nổi tiếng'

aivivn_face_recognition

#15

Mình sử dụng VGGFace Keras làm pretrained model. Do mình mới học computer vision có 2 tuần nên mới chỉ biết viết Keras

`https://github.com/rcmalli/keras-vggface`
  • Mọi người cho mình hỏi thăm, vì sao 1 hình lại có 5 kết quả dự đoán, thế là thế nào nhỉ, nếu keras nó chạy phân loại thì nó ra 1 kết quả thôi chứ

#16

Ta có thể hiểu đây là bài toán phân loại với 1000 nhãn. Khi dự đoán 1 ảnh, thì output ra sẽ là một mảng 1000 phần tử tương ứng với 1000 nhãn. Mỗi phần tử sẽ là xác suất mà mô hình dự đoán ảnh đó thuộc về lớp tương ứng (ví dụ phần tử thứ nhất sẽ là xác suất ảnh đó thuộc về nhãn 0). Độ đo của bài toán này là top-5 tức là lấy 5 nhãn có xác suất cao nhất mà mô hình dự đoán ảnh đó thuộc về. Bạn có thể google search top-k accuracy để biết rõ hơn.


#17

Cảm ơn bạn nhiều, mình đang đọc cuốn deeplearning cho python, thấy có cuộc thi nên vào vừa học vừa làm thử. Chúc các anh chị có cuộc thi vui vẻ.


#18

Mình có sử dụng Dlib nhé, nhưng có vẻ k được tốt lắm :slight_smile:


#19

model của em tự finetune từ facenet (cấu trúc giống hệt facenet) trên tập dữ liệu deepglint link drive từ t10/2018, align bằng mtcnn (112x112), mọi người có thể sử dụng, có thể kết quả không được như ý


#21

Chúng ta giống nhau rồi bác!


[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings
#22

Facenet implementation by Keras2


#23

Bạn ơi cho mình hỏi với, mình đang dùng thử implementation giống bạn nhưng chạy thử thì hàm resize trong function load_and_align_images nó báo lỗi “Buffer and memoryview are not contiguous in the same dimension.” nhỉ. Mình không hiểu sao có số dims nào ở đây khác nhau được :frowning:


#24

Arcface:


#25
  • ArcFace/Insight_Face:

https://github.com/luckycallor/InsightFace-tensorflow


#26

pretrained weights đi cùng với git repo pytorch imagenet: https://github.com/Cadene/pretrained-models.pytorch mtcnn: https://github.com/deepinx/mtcnn-face-detection facenet: https://github.com/davidsandberg/facenet dlib: https://github.com/davisking/dlib 3d face alignment: https://github.com/1adrianb/face-alignment keras imagenet: https://keras.io/applications/ dcgan: https://github.com/carpedm20/DCGAN-tensorflow arc face: https://github.com/deepinsight/insightface colorize: https://github.com/richzhang/colorization vgg face: https://github.com/ox-vgg/vgg_face2 keras vgg: https://github.com/rcmalli/keras-vggface super resolution: https://github.com/tensorlayer/srgan face recognition: https://github.com/ageitgey/face_recognition


#27

nn4.small2 https://github.com/krasserm/face-recognition


#28

dlib, Triplet-ReID, VGGFace, facenet, insightnet (InsightFace_TF, tf-insightface),

Sử dụng resnet-34, resnet-50, resnet-101, resnet-152, densenet-121, densenet-161, densenet-169, Inception-v4, Inception-v3


#29

Link pretrained model nằm cùng trong trang git repo


#30

Facenet


#31

FaceNet: https://github.com/davidsandberg/facenet


#32

Resnet50 và resnet18: https://drive.google.com/file/d/1CrWbsyAvqTA14ET2wvks_4U2_h1P52qK/view


#33

FACENET

https://github.com/davidsandberg/facenet

VGGFACE

https://github.com/rcmalli/keras-vggface

The Inception-ResNet v2 model using Keras

https://github.com/yuyang-huang/keras-inception-resnet-v2


#34

facenet : https://github.com/nyoki-mtl/keras-facenet


#35

Facenet: