Java command failed khi sử dụng Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger


#1
  • Như phần tiêu đề đã trình bày em dùng data train sẵn từ Standford bản basic (Ref: https://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml)
  • Em đã thực hiện việc cài đặt Java cho MacOS (vers 10.14), tuy nhiên thì em bị báo lỗi sau đây và em vẫn chưa tìm được giải pháp cho mình, rất mong các anh/chị có thể chia sẻ giúp em những key words liên quan để em tìm được hướng giải quyết. Em vô cùng trân quí ạ.
demo_by_input(args.demo_dir,args.demo_fn, args.model_fn,args.StanfordPOSTag_dir,args.domain, args.emb_dir+args.gen_emb, args.emb_dir+args.restaurant_emb, args.runs, 300, 100, args.prep_dir, crf=args.crf, tag=args.PoStag)

Exception in thread “main” java.lang.UnsupportedClassVersionError: edu/stanford/nlp/tagger/maxent/MaxentTagger : Unsupported major.minor version 52.0 at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method) at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:637) at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:621) at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141) at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283) at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)

Traceback (most recent call last):

File “”, line 1, in demo_by_input(args.demo_dir,args.demo_fn, args.model_fn,args.StanfordPOSTag_dir,args.domain, args.emb_dir+args.gen_emb, args.emb_dir+args.restaurant_emb, args.runs, 300, 100, args.prep_dir, crf=args.crf, tag=args.PoStag)

File “”, line 245, in demo_by_input raw_X, X, X_tag = prep_text(fn, POSdir, prep_dir)

File “”, line 179, in prep_text pos_tag_stf = [tag_to_num[tag] for (_,tag) in pos_tagger.tag(token)]

File “/Users/lelac/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/nltk/tag/stanford.py”, line 93, in tag return sum(self.tag_sents([tokens]), [])

File “/Users/lelac/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/nltk/tag/stanford.py”, line 116, in tag_sents cmd, classpath=self._stanford_jar, stdout=PIPE, stderr=PIPE

File “/Users/lelac/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/nltk/internals.py”, line 145, in java raise OSError('Java command failed : ’ + str(cmd))

OSError: Java command failed : [’/usr/bin/java’, ‘-mx1000m’, ‘-cp’, ‘stanford-postagger-full/stanford-postagger.jar’, ‘edu.stanford.nlp.tagger.maxent.MaxentTagger’, ‘-model’, ‘stanford-postagger-full/models/english-left3words-distsim.tagger’, ‘-textFile’, ‘/var/folders/dm/1gjd_wh55fn_qy6bmsh17c340000gn/T/tmpt70yly9d’, ‘-tokenize’, ‘false’, ‘-outputFormatOptions’, ‘keepEmptySentences’, ‘-encoding’, ‘utf8’]