import module or py file


#1

Mọi người cho em hỏi làm thế nào để import module hoặc py file trên colab từ drive ạ. Em thử nhiều cách rồi nhưng nó vẫn báo lỗi ạ


#2

bác có thể thử cách này để import file từ drive:
from google.colab import drive
drive.mount(’/content/drive’)


#3

Bạn dùng comments như bạn Tran_Dai_Tai chỉ dẫn ở trên để access vào drive. Mình bổ sung một chút, bạn dùng os.chdir(’/content/drive/MyDrive/{current working folder}’) để dẫn tới folder bạn đang làm việc, dùng sys.path.append({path tới folder chứa module mà bạn muốn import}). Chú ý là khi import module thì bỏ đuôi “.py” đi nhé, ko thì sẽ báo lỗi đó. Good luck!