[Image Processing] Flip image theo chiều ngang với 1 góc cụ thể

computer-vision

#1

Cho mình hỏi có cách nào để flip 1 image theo chiều horizontal 1 với góc cụ thể không, mình search google thì chỉ thấy flip 90, 180 độ.

Cảm ơn mọi người !


#2

Sau 1 buổi chiều google search thì mình đã tìm ra từ khóa cho vấn đề cần giải quyết. “Perspective Transform” cho bạn nào đang gặp vấn đề tương tự nhé.

Link tham khảo :

  1. 4 Point OpenCV getPerspective Transform Example .

  2. Perspective transformation – OpenCV 3.4 with python 3 Tutorial 13.