https://d2l.aivivn.com/chapter_convolutional-modern/densenet_vn.html


#1

Tại bài này, em thấy đoạn công thức Taylor hình như bị sai ạ, f’(x0) chứ không phải f’(x) ạ.