Hỏi về mô hình huấn luyện phù hợp cho bài toán dự đoán điểm số học sinh

deep-learning
machine-learning

#1

Xin chào mọi người, mình là newbie. Mình hiện đang có một bài toán cá nhân muốn tự tìm hiểu như sau:

Mình có ghi lại các hành vi đặc trưng của học sinh trong trường học như: thời gian đến lớp, làm bài tập về nhà, nói truyện trong giờ học, phát biểu trong giờ học, giúp đỡ mọi người, … Và điểm tổng kết cùng hạnh kiểm của mỗi học sinh tương ứng. Mình muốn huấn luyện một model với input là các hành vi đặc trưng của học sinh và output sẽ dự đoán điểm tổng kết và hạnh kiểm của mỗi học sinh. Để mình có thể nhận những suggest từ AI và đưa ra những góp ý cho học sinh của mình.

Các bạn có thể gợi ý giúp mình thuật toán, model nào có thể huấn luyện với kiểu dữ liệu như trên được không? Theo mình tìm hiểu thì chỉ thấy kiểu output trả về là một label duy nhất, hoặc mutil label với acc theo mỗi label. Chưa tìm được kiểu huấn luyện nào trả về một mảng kiểu như: [“Hạnh kiểm: Tốt”, “Điểm tổng kết: 7.2” ]

Một số dữ liệu mình đang có để mọi người có thể hình dung

STT, Thời gian đến lớp, Làm bài tập về nhà, Nói truyện trong giờ học, Phát biểu trong giờ học, Giúp đỡ mọi người, Kết quả

1, NguyenHoangAnh,6h30,Thuongxuyen,Khong,Thuongxuyen,Khong,[“Hạnh kiểm : Tốt”,“Điểm tổng kết : 7.9”] …

Mong được mọi người giúp đỡ ạ