Hỏi về loss function cho classification và bounding box regression cho bài toán Pedestrian Detection

deep-learning

#1

Chào mọi người, Em đang implement một kiến trúc mạng để detect pedestrian. Em đã có được tập region proposal và đã qua lớp FC để ra vector Nx4096 (N số region proposal). Bây giờ em muốn tính loss function để classify (pedestrian/background) và bounding box regression thì em phải thực hiện các bước như thế nào ạ?

Em cảm ơn. image