Hỏi về cách thức (phương pháp) tiếp cận bài toán nhận dạng và xác định đối tượng


#1

Chào mọi người Mình đang có bài toán như sau

  • Tìm các đối tượng trong hình, thường là một nhóm các sản phẩm tương đồng
  • Nhận dạng đó là gì, theo nhãn hiệu, nhà Sx
  • Đếm số lượng đối tượng theo từng nhãn đã xác định

Ví dụ hình sau images

Kết quả sẽ là 2 Coca, 1 Pepsi

Mình chưa biết tiếp cận bài toán này như thế nào cả? nên làm các bước như thế nào, ví dụ bước 1: Xác định các đối tượng, bước 2: nhận dạng, bước 3… Và trong các bước đó nên sử dụng các thuật toán, mạng, hay có framework nào?

Về kiến thức mình đã tiếp xúc và làm việc với ML, về Deep learning mình có đọc và làm qua các bài toán mẫu, có kiến thức về các mạng cơ bản :slight_smile: Các bạn có thể gợi ý cho mình cách tiếp cận, mình có thể tự tìm hiểu tiếp

Cảm ơn mọi người nhiều.


#2

Theo mình vì bạn cần đếm số lượng nên bài toán này có thể xem là bài toán object detection với object là các nhãn hiệu theo nhà sản xuất. Với bài toán object detection, bạn có thể tìm hiểu YOLO, SSD nếu muốn thời gian xử lý nhanh hoặc sử dụng Faster-RCNN nếu muốn quan tâm tới độ chính xác.