Học thêm trong CNNs

deep-learning

#1

Chào mọi người! E đang có bài toán nhận diện virus sử dụng CNNs (Tensoflow) nhưng có một vấn đề là máy e có thì k được khỏe và với lại bộ dữ liệu lớn e đang muốn train theo từng đợt cho model. Mà e chưa rõ keyword để tìm hiểu về học thêm, cải tiến cho model. E cũng đã xem qua reinforcement-learning nhưng có vẻ nó không phù hợp với bài toán này lắm! Em xin cảm ơn


#2

Google colab có cho GPU free đấy. Bạn thử xem!


#3

vấn đề k liên quan đến cấu hình máy GPU hay CPU! Liên quan đến phương thức học