Gram-CTC và CTC loss sự khác nhau?

deep-learning
nlp
machine-learning

#1

Gram-CTC được sử dụng đầu tiên trong bài báo mà ở đó các class là uni-gram (ví dụ : speak -> s p ea k), mình thấy nó không có khác biệt với CTC loss, thực ra nó giống nhau về mặt bản chất? mọi người cho ý kiến aj?