Google Dataset Search Beta

dataset

#1

Mọi người có thể tìm rất nhiều bộ datasets trong Hub dữ liệu của Google. https://toolbox.google.com/datasetsearch


#2

Mình bổ sung thêm một trang cũng có rất nhiều datasets là: http://academictorrents.com/