Giúp xây dựng model trong pytorch


#1

Bạn nào rành pytorch sửa giúp mình với. Yêu cầu model: RGB images

Mình làm model ở dưới, nhưng không rõ, vì mới bắt đầu với pytorch nên không hiểu nhiều.

  class MoHinh(nn.Module):
    def __init__(self, num_classes=5):
      super(MoHinh, self).__init__()
  self.conv1 = nn.Conv2d(3, 96, kernel_size=11, stride=4, padding=2)
  self.lu1 = nn.ReLU()
  self.pool2 = nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2)
  
  self.conv3 = nn.Conv2d(96, 192, kernel_size=5, padding=2, stride=1)
  self.lu3 = nn.ReLU()
  self.pool4 = nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2)
  
  self.conv5 = nn.Conv2d(192, 288, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
  self.lu5 = nn.ReLU()
  
  self.conv6 = nn.Conv2d(288, 288, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
  self.lu6 = nn.ReLU()
  
  self.conv7 = nn.Conv2d(288, 192, kernel_size=3, stride=1, padding=1)
  self.lu7 = nn.ReLU()    
  self.pool8 = nn.MaxPool2d(kernel_size=3, stride=2)    
  
  self.fc9 = nn.Linear(in_features=192, out_features=4096)
  self.fc10 = nn.Linear(in_features=4096, out_features=4096)
  self.fc11 = nn.Linear(in_features=4096, out_features=5)
  self.fc = nn.LogSoftmax()        


  def forward(self, input):
  output = self.conv1(input)
  output = self.lu1(output)
  output = self.pool2(output)
  
  output = self.conv2d(output)
  output = self.lu3(output)
  output = self.pool4(output)
  
  output = self.conv5(output)
  output = self.lu5(output)
  
  output = self.conv6(output)
  output = self.lu6(output)
  
  output = self.conv7(output)
  output = self.lu7(output)
  output = self.pool8(output)
  
  output = self.fc9(output)
  output = self.fc10(output)
  output = self.fc11(output)    
  output = self.fc(output)
  
  return output

xin cảm ơn.