Giới thiệu chuyên mục D2L


#1

Mục thảo luận nội dung và bài tập cuốn sách “Dive into Deep Learning” đang được dịch tại https://d2l.aivivn.com/.