Giải pháp hệ thống cho Face Recognition applications

computer-vision
face-indentification

#1

Xin chào mọi người.

Mình muốn hỏi về giải pháp hệ thống khi triển khai sản phẩm cho Face Recognition ứng dụng trong việc kiểm soát ra vào office và chấm công check-in/checkout.

Bài toán Face Recognition đã rất phổ biến và sản phẩm thương mại cũng có rất nhiều. Ở Việt Nam hiện nay cũng có nhiều công ty triển khai và áp dụng vào doanh nghiệp. Mình muốn tự xây dựng hệ thống cho công ty nên muốn tham khảo xem các bên đang triển khai như thế nào về mặt hệ thống. Ai có tài liệu hoặc nguồn tham khảo có thể chia sẻ giúp mình.

Thank you very much.