Generate degrading document images

deep-learning

#1

Chào mọi người, mình được gặp phải một bài toán liên quan đến tạo dữ liệu sử dụng Deep Learning. Hiện tại mình cần tìm các phương pháp để tạo dữ liệu bị suy giảm chất lượng (Degrading) từ dữ liệu sạch ban đầu. Một số biểu hiện suy giảm chất lượng như: Shift, Rotation, Scaling, Shear, Dithering, Chromatic Aberration, … Mình có tham khảo 2 hội nghị lớn về document analysis: ICDAR, ICFHR nhưng chưa tìm được solution. Mong mọi người trợ giúp. Thanks