Feature Scaling trong Neural Networks


#1

Chào mọi người, e mới học về ML và đang đọc quyển Machine learning is fun thì thấy có nhắc đến 1 câu Neural Networks Require Feature Scaling Ai hiểu có thể giải thích cho e là vì sao lại phải cần scale không ạ?


#2

Các feature thường có miền giá trị rất khác nhau. Do đó, mỗi loại feature sẽ ảnh hưởng lên weight nhiều ít khác nhau. Các feature có miền giá trị lớn có thể lấn át các feature có miền gía trị nhỏ, dẫn tới các feature này ít đóng góp vào kết quả đầu ra. Chính vì vậy, ta cần scale các feature về cùng một miền giá trị để các anh em feature còn cùng nhau thi đấu :))