Độ chính xác không thay đổi trong suốt quá trình training

lstm
cnn

#1

Em chào mọi người, em đang xây dựng mô hình kết hợp LSTM và CNN. tuy nhiên khi training em gặp vấn đề là độ chính xác không thay đổi. Mông mọi người giúp đỡ để cải tiến mô hình ạ. Dữ liệu của em là các file âm thanh. Dưới đây là code và kết quả của em: https://colab.research.google.com/drive/1Ny4SonPWaf6RRCxjFIkj_ItAkP5HJLkU


#2

data đâu. Vào thấy mỗi mô hình =))