Demo Class - Practical Deep Learning course: Object Detection in E-commerce

deep-learning
object-detection
machine-learning

#1

:boom:Bạn đang xây dựng CV/ portfolio dự án cá nhân để tìm kiếm cơ hội việc làm trong và ngoài nước. :boom:Bạn đã có nền tảng về Deep Learning và muốn học hỏi thêm kinh nghiệm áp dụng thực tế và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề.

[Lời mời tham dự Demo class] - Khoá học Practical Deep Learning: Object Detection in E-commerce, hướng dẫn bởi Head Data Science Zalora.

Đăng ký tham gia để trải nghiệm và tìm hiểu thêm về khoá học Practical Deep Learning: https://bit.ly/2IeRAlM *Ngôn ngữ: Tiếng Anh *Thời gian: Chủ nhật 23/06, 9.45 AM - 12.00 *Địa điểm: Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh. (Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng sự kiện và trải nghiệm của bạn, HasBrain sẽ có giới hạn số lượng và hồ sơ người tham gia)

ĐÔI NÉT VỀ KHOÁ HỌC PRACTICAL DEEP LEARNING :point_right:Trải nghiệm toàn bộ quy trình của một dự án deep learning trong thực tế, hướng dẫn bởi Head Data Science Zalora :point_right:Xây dựng CV và portfolio dự án cá nhân để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong và ngoài nước :point_right:Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp qua hình thức học problem-based/ top-down learning. Thông tin khoá học: https://bit.ly/HBPracticalDLinfo2