Deep learning và bài toán Face Recognition

deep-learning
face-indentification
one-shot-learning
triplet-loss

#46

cảm ơn anh, em cũng đang tìm cái này


#47

Thực hiện bước normalize cho tập dataset đã chuẩn bị. Cách normalize cũng giống như cách normalize cho CNN bình thường. Các bước train: Đầu vào là tập dataset đã chuẩn bị, CNN có thể là các CNN như inception, mobilenet,… với đầu ra là embbeding vector như đã nói, embedding vector này có thể có 128 chiều hoặc 512 chiều,… tùy ý. T

Anh ơi. cho em hỏi rõ chỗ normalize dataset này ạ

Em thử dùng MobilenetV1 bằng Keras, include_top=False, thì output từ last layer là 7x7x1024. Như vậy output này embedding vector giống anh đã đề cập đúng không ạ. Selection_003