Deep learning và bài toán Face Recognition

deep-learning
face-indentification
one-shot-learning
triplet-loss