CVPR 2019 Papers with Code

cvpr
code

#1

Tổng hợp cvpr 2019 paper có code

Trang này rất hay, có rất nhiều code tham khảo, và cũng lưu trữ kết quả benchmark cho từng ứng dụng, tập dữ liệu

https://paperswithcode.com/conference/cvpr-2019-6